JOCO Benelux b.v., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Meppel, onder nr. 04064574

TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en verkoopovereenkomsten tenzij hiervan door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.

2. Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan degene die door ondertekening van een

geschrift of op andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

3. Onder levering wordt verstaan: uitvoering van werkzaamheden, het verlenen van diensten en

de feitelijke levering.

OFFERTES

ARTIKEL 2

1. De door JOCO Benelux b.v. gemaakte offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur

van 2 maanden.

2. Indien dit vrijblijvende bod door de wederpartij wordt aanvaard, heeft JOCO Benelux b.v. het

recht binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding deze te herroepen.

LEVERING

ARTIKEL 3

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering franco.

2. Bij leveringen < € 50,00 netto factuurwaarde kunnen transportkosten worden berekend, zulks

altijd in overleg voorafgaand aan de levering.

3. De wederpartij is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst

te nemen.

4. Indien de wederpartij de afname weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of

instructies, noodzakelijk voor levering, zullen de zaken worden opgeslagen door JOCO Benelux

b.v. voor rekening en risico van de wederpartij waaronder kosten van opslag, vervoer en verzekering.

5. Indien de wederpartij de zaken van de vervoerder aanneemt, geldt zulks als bewijs dat de emballage in goede staat is, tenzij door de wederpartij een aantekening van het tegendeel is vermeld op de vrachtbrief, of het ontvangstbewijs.

LEVERTIJD

ARTIKEL 4

1. Opgave van levertijden van JOCO Benelux b.v. geschiedt bij benadering, tenzij schriftelijk anders

is overeengekomen.

2. Een opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

3. Bij niet-tijdige levering dient JOCO Benelux b.v. schriftelijk door de wederpartij in gebreke te

worden gesteld.

DEELLEVERINGEN

ARTIKEL 5

1. Het is JOCO Benelux b.v. toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren.

2. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is JOCO Benelux b.v. bevoegd elk gedeelte

afzonderlijk te factureren.

PRIJZEN

ARTIKEL 6

1. De door JOCO Benelux b.v. opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de opgave

geldende kostprijzen, koersen, lonen, sociale en andere lasten, belastingen, rechten, vrachten en

dergelijke.

2. Indien een prijsbepalende factor een aanpassing ondergaat, door welke oorzaak dan

ook, dan in JOCO Benelux b.v. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan

te passen.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

BETALINGEN

ARTIKEL 7

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door middel van een

wettig betaalmiddel door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een rekeningnummer

van JOCO Benelux b.v. zoals op de factuur is aangegeven.

2. Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is de wederpartij in verzuim, en is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijk rente +2%, bij incasso-overdracht vermeerderd met de eventuele incasso-kosten.

3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van openstaande rente.

5. JOCO Benelux b.v. behoudt zich het recht voor om de overeengekomen betalingsconditie te

wijzigen indien hier serieuze aanleiding toe is.

RECLAMES

ARTIKEL 8

1. Klachten worden door JOCO Benelux b.v. alleen in behandeling genomen indien zij met inachtneming van het in dit artikel bepaalde schriftelijk bij JOCO Benelux b.v. zijn ingediend, onder nauwkeurige opgaaf van de aard en grond van de klacht en zijn voorts slechts mogelijk met betrekking tot produkten die zich bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.

2. De afnemer is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij afl evering op eventuele gebreken, tekorten of beschadigingen te controleren, danwel controle uit te voeren onmiddelijk na de mededeling van JOCO Benelux b.v. dat de goederen ter beschikking van de afnemer staan.

3. Op de afleveringsbon dient de afnemer melding te maken van eventuele tekorten of beschadigingen.

4. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van onjuiste behandeling of onjuiste verwerking.

5. Het reclameren ontslaat de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van

JOCO Benelux b.v.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

ARTIKEL 9

1. De door JOCO Benelux b.v. geleverde zaken blijven eigendom van JOCO Benelux b.v., tot het moment van volledige betaling door afnemer van al hetgeen hij aan JOCO Benelux b.v. uit hoofde van de aan de levering, en daarbij behorende diensten ten grondslag liggende, tussen JOCO Benelux b.v. en de wederpartij afgesloten overeenkomst(en) en/of deze algemene voorwaarden, met inbegrip van alle vorderingen van JOCO Benelux b.v. wegens het tekortschieten door de afnemer (inclusief rente, kosten en boeten) ten aanzien van zodanige overeenkomst(en).

2. Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt bijvoorbeeld niet of onvolledige betaling door de afnemer van een door JOCO Benelux b.v. opeisbaar verschuldigd bedrag en/of surceance van betaling, failissement en/of liquidatie van (één of meer bedrijven van) de afnemer is aangevraagd en/of in geval van zijn overlijden, heeft JOCO Benelux b.v. het recht, zonder in tussenkomst de order te annuleren en het geleverde dat niet of niet geheel is betaald, als haar eigendom terug te vorderen; onverminderd het recht van JOCO Benelux b.v. op vergoeding ter zake van verlies en/of schade. In het genoemde geval is iedere vordering die JOCO Benelux b.v. heeft op de afnemer ineens en dadelijk opeisbaar. Het is de afnemer toegestaan de door JOCO Benelux b.v. geleverde goederen binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken. Het is de afnemer niet toegestaan de door JOCO Benelux b.v. geleverde goederen in pand te geven.

3. Afnemer is verplicht JOCO Benelux b.v. ter stond op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op goederen waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.

AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 10

1. Met in achtneming van het overigens in dit artikel bepaalde is de aansprakelijkheid van JOCO Benelux b.v. uitdrukelijk beperkt tot het in artikel 8.5 ten aanzien van reklame bepaalde, zodat JOCO Benelux b.v. in verband met door haar geleverde goederen nimmer aansprakelijk is voor enige (verdere) schade, gevolgschade daaronder begrepen, en JOCO Benelux b.v. niet is gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voorvloeiend uit aanspraken van derden jegens de koper of welke andere schade ook.

2. Iedere aansprakelijkheid van JOCO Benelux b.v. voor schaden van welke aard dan ook, vervalt:

a. Bij onjuiste toepassing, of montage van de geleverde zaken.

b. Bij het niet in acht nemen van de gebruiks-,of installatievoorschriften.

c. Indien de afnemer zelf reparaties of wijzigingen in of reparatie aan het geleverde goed verricht of door derden heeft laten uitvoeren.

d. Indien het geleverde goed op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

3. Afnemer vrijwaart JOCO Benelux b.v. terzake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade die verband houdt met door JOCO Benelux b.v. aan de afnemer geleverde goederen, tenzij de schade een gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van JOCO Benelux b.v. en/ of door haar ingeschakelde derden.

4. Door JOCO Benelux b.v. aan afnemer gegeven adviezen worden naar best vermogen gegeven. JOCO Benelux b.v. is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit gebruikmaking door afnemer van zodaning advies. Afnemer is gehouden JOCO Benelux b.v. te vrijwaren terzake van eventuele door de derden geleden schade als gevolg van de in het vorige lid genoemde adviezen.

GARANTIE

ARTIKEL 11

1. Op door JOCO Benelux b.v. geleverde producten is altijd de standaard gehanteerde productgarantie van de betreffende fabrikant van toepassing.

2. Van in artikel 11.1 genoemde productgarantie is enkel sprake indien aan de voorwaarden van de fabrikant is voldaan inzake het in aanmerking komen van productgarantie.

3. JOCO Benenlux b.v. is bij aanspraken op garantie enkel bemiddelaar tussen fabrikant en afnemer, JOCO Benelux b.v. aanvaard geen aansprakelijkheid ten aanzien van de uiteindelijke afhandeling/resultaten van aanspraken op de productgarantie.

WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

ARTIKEL 12

1. JOCO Benelux b.v. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. JOCO Benelux b.v. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hen de wijziging is meegedeeld.

TOEPASSELIJK RECHT

ARTIKEL 13

1.Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Versie 1.01 welke in werking is getreden per 01-05-2011, voorgaande versie’s komen hiermee te vervallen