Deze Algemene leveringsvoorwaarden JOCO Benelux b.v. (Hierna te noemen Voorwaarden) bestaan uit vijf delen ( I t/m V). Deel I van deze Voorwaarden is van toepassing op alle overeenkomsten. Deel II t/m V van deze Voorwaarden zijn (aanvullend) van toepassing indien en voor zover de overeenkomst (mede) voorziet in (door JOCO aan derden uitbesteedde) montagewerkzaamheden en/of freeswerkzaamheden. JOCO Benelux b.v. (hierna te noemen “JOCO”) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 04064574. Versie 2.01 welke in werking is getreden per 01-01-2021, voorgaande versie’s komen hiermee te vervallen.

I. Algemeen

 1. TOEPASSELIJKHEID
  a. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en verkoopovereenkomsten tenzij hiervan door JOCO uitdrukkelijk vooraf- en schriftelijk wordt afgeweken.
  b. Onder wederpartij wordt in deze Voorwaarden verstaan degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze zoals genoemd in artikel 03 de gelding van deze Voorwaarden heeft aanvaard.
  c. Onder levering wordt verstaan: werkzaamheden, diensten en de feitelijke levering van goederen.
  d. In door JOCO gedane aanbiedingen vermelde uitgangspunten, omschrijvingen, specificaties en randvoorwaarden prevaleren voor zover zij hiervan afwijken boven deze Voorwaarden.
 2. AANBOD, AANVAARDING & TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
  a. Aanbod kan tot stand komen op alle gangbare wijzen waaronder maar niet beperkt tot; mondelinge aanbiedingen in persoon of telefonisch, aanbiedingen op schrift, aan wederpartij verstrekte prijslijsten, aan wederpartij verstrekte toegang tot de bestelomgeving op de website van JOCO
  b. Door JOCO gemaakte aanbiedingen zijn tot wederzijdse aanvaarding geheel vrijblijvend.
  c. JOCO behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan, of binnen 5 werkdagen na-, aanvaarding van de wederpartij het aanbod te herroepen en/of in te trekken.
  d. Indien er voor aanvaarding door wederpartij een nieuw aanbod wordt gedaan voor eenzelfde project/order/kenmerk dan dienen alle daarvoor gedateerde aanbiedingen voor dit project/order/kenmerk automatisch als ingetrokken te worden beschouwd. Enkel het door JOCO laatst gedane aanbod is geldig. (Degene met meest recente datum en tijdstip)
  e. Aanvaarding van aanbod door wederpartij wordt in beginsel enkel geaccepteerd in ongewijzigde vorm. In het geval van gewijzigde vorm ontvangt wederpartij indien redelijkerwijs mogelijk een nieuw aanbod met daarin de wijzigingen verwerkt. Onder gewijzigde vorm wordt onder andere verstaan afwijking van de uitgangspunten , aantallen, specificaties, prijzen en/of randvoorwaarden
  f. Binnen 5 werkdagen na aanvaarding van aanbod door wederpartij behoudt JOCO zich het recht voor om de aanbieding te herroepen.
  g. In geval het aanbod onderhevig is aan prijswijzigingen zal een er door JOCO een nieuw aanbod worden gedaan welke vervolgens door wederpartij aanvaard dient te worden.
  h. Aanvaarding door wederpartij van door JOCO gedane aanbod komt tot stand op een of meerdere van onderstaande wijzen; Een (kopie/scan/origineel van) door wederpartij voor akkoord ondertekend exemplaar van dit aanbod retour sturen en/of; Een e-mail retour waarin wederpartij aangeeft dit aanbod te aanvaarden en/of; Een (elektronisch vervaardigde) bestelbon en/of; Een bestelling via de bestelomgeving op de website van JOCO en/of; Mondelinge akkoord door wederpartij waarna een schriftelijke opdrachtbevestiging door JOCO naar wederpartij volgt.
  i. Aanvaarding door JOCO komt tot stand op een of meerdere van onderstaande wijzen; Stilzwijgend, wanneer er zonder nadere kennisgeving wordt aangevangen met de levering; Stilzwijgend, wanneer ons aanbod niet binnen 5 werkdagen na aanvaarding wederpartij wordt herroepen; Schriftelijk, in de vorm van een opdrachtbevestiging door JOCO naar wederpartij.
  j. Pas na aanvaarding door zowel wederpartij als JOCO komt de overeenkomst tot stand.
  k. Door de aard van de levering dienen alle gesloten overeenkomsten als zelfstandige voor dat specifieke vermeldde project/order/kenmerk te worden beschouwd. Overeenkomsten tussen JOCO en wederpartij dienen nimmer als raam- c.q. duur-overeenkomst te worden gezien.
 3. LEVERTIJDEN, & (DEEL-) LEVERING
  a. Opgave van levertijden van JOCO geschiedt bij benadering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  b. Een opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
  c. Bij niet-tijdige levering dient JOCO schriftelijk door de wederpartij in gebreke te worden gesteld.
  d. Het is JOCO toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren.
  e. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is JOCO bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
  f. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt levering franco afleveradres. (DDP)
  g. Indien er door toedoen van wederpartij stelselmatig sprake is van leveringen waarbij bijvoorbeeld de transport en behandelingskosten de netto goederenwaarde overstijgen behoudt JOCO zich het recht voor een bijdrage voor transport en behandelingskosten door te berekenen. Zulks altijd in goed onderling overleg vooraf, naar redelijkheid en billijkheid.
  h. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt levering op werkdagen binnen normale werkuren. (Tussen 8:00 en 17:00)
  i. Tenminste daags voor aflevering wordt de leverdag aangekondigd van te voren. Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat er iemand aanwezig is binnen normale werkuren.
  j. Indien er door JOCO een tijdsvlak is afgekondigd dient deze als indicatief te worden beschouwd, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
  k. De wederpartij is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen.
  l. Indien wederpartij , of door haar aangewezen persoon/partij, op het moment van levering afwezig is treedt ontvangst stilzwijgend in werking op het moment dat de goederen zijn afgeleverd.
  m. Indien de wederpartij de afname weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor levering, zullen de zaken worden opgeslagen door JOCO voor rekening en risico van de wederpartij waaronder kosten van opslag, vervoer en verzekering.
  n. Indien de wederpartij de zaken van de chauffeur/vervoerder aanneemt, geldt zulks als bewijs dat de emballage in goede staat is, tenzij door de wederpartij een aantekening van het tegendeel is vermeld op de vrachtbrief, of het ontvangstbewijs.
 4. PRIJZEN & BETALINGSCONDITIES
  a. De door JOCO opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de opgave geldende kostprijzen, koersen, lonen, sociale en andere lasten, belastingen, rechten, vrachten en dergelijke.
  b. Indien een prijsbepalende factor een aanpassing ondergaat, door welke oorzaak dan ook, dan is JOCO gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
  c. Het moment van totstandkoming van de overeenkomst betekent tevens vastlegging van prijzen. In beginsel altijd prijsvast tot einde werk, met uitsluiting van langdurige vertraging/uitstel van de bouw. Als richtlijn hiervoor dient dat de feitelijke (deel-) levering op zijn laatst binnen 12 maanden na totstandkoming van de overeenkomst dient te geschieden.
  d. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief BTW
  e. Betaling dient in beginsel te geschieden binnen de wettelijk vastgelegde betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum door middel van een wettig betaalmiddel door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een rekeningnummer van JOCO zoals op de factuur is aangegeven.
  f. Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is de wederpartij in verzuim, en is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijk rente +2%, bij incasso-overdracht vermeerderd met de eventuele incasso-kosten.
  g. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
  h. Door de wederpartij gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van openstaande rente.
  i. JOCO behoudt zich het recht voor om de overeengekomen betalingsconditie te wijzigen indien hier serieuze aanleiding toe is.
 5. KLACHTEN, VERMISSINGEN, BESCHADIGINGEN OMRUILING & RETOUREN
  a. Klachten worden door JOCO alleen in behandeling genomen indien zij met inachtneming van het in dit artikel bepaalde schriftelijk bij JOCO zijn ingediend, onder nauwkeurige opgaaf van de aard en grond van de klacht en zijn voorts slechts mogelijk met betrekking tot producten die zich bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.
  b. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele gebreken, vermissingen, tekorten of beschadigingen te controleren, danwel controle uit te voeren onmiddellijk na de ontvangst van de goederen.
  c. Op de afleveringsbon en/of vrachtbrief dient de afnemer melding te maken van onmiddellijk zichtbare (vermoedelijke) tekorten of beschadigingen.
  d. Voor niet direct zichtbare (vermoedelijke) beschadigingen geldt aanvullend op artikel 05-a, b en c geldt dat deze schriftelijk dienen te worden gemeld binnen een termijn van 7 dagen, doch voordat deze door wederpartij zijn verwerkt. (Tenzij de beschadiging redelijkerwijs niet op te merken was, zulks naar redelijkheid en billijkheid)
  e. Meldingen over beschadigingen welke buiten de door de betreffende fabrikant/importeursgarantie gehanteerde garantieperiode vallen worden niet in behandeling genomen.
  f. Bij beschadigingen welke niet onder de door fabrikant/importeur afgegeven productgarantie vallen (zoals transportschade door toedoen van JOCO of door haar ingeschakelde derden) geldt dat er kostenloos vervangende (onderdelen van) producten geleverd zullen worden. Wederpartij dient JOCO in de gelegenheid te stellen goederen te herleveren, en wederpartij dient haar volledige medewerking hieraan te verlenen.
  g. Na ontvangst van de goederen is wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden zelf verantwoordelijk voor juiste behandeling, opslag en bescherming tegen diefstal, brand en overige (weers-) invloeden van buitenaf. Beschadigingen als zodanig zijn voor rekening en risico voor de wederpartij.
  h. Het kenbaar maken van klachten, vermissingen en/of beschadigingen ontslaat de wederpartij niet van haar betalingsverplichtingen ten opzichte van JOCO.
  i. In het geval van omruiling en/of retourneren van goederen door wederpartij geldt dat enkel goederen welke zich in de staat bevinden zoals zij zijn geleverd kunnen worden omgeruild/geretourneerd. Dit houdt tevens in dat deze zich in de originele verpakking dient te bevinden en dat de verpakking zelf ook in dezelfde staat bevindt zoals zij is geleverd.
  j. Alleen volle verpakkingseenheden komen ongeacht al het andere gestelde in dit artikel in aanmerking. Aangebroken verpakkingseenheden komen expliciet niet in aanmerking.
  k. Verzoeken tot omruiling en/of retournering dienen schriftelijk te geschieden en wel uiterlijk 30 kalenderdagen na ontvangst van de goederen. Verzoeken welke na die periode worden ontvangen worden niet in behandeling genomen.
  l. In geval van omruiling en/of retourneren geldt dat wederpartij zelf zorgdraagt voor het transport van deze goederen naar het magazijn van JOCO. In geval wederpartij JOCO verzoekt om de goederen op te (laten) halen kunnen transportkosten in mindering worden gebracht op het creditbedrag.
  m. Zodra goederen terug zijn in het magazijn van JOCO zullen deze en diens verpakkingen worden gecontroleerd of deze zich nog in originele staat bevinden. Zo ja dan wordt er een creditnota uitgeschreven of, indien de goederen nog niet waren berekend, in mindering gebracht op de factuur.
  n. Indien na ontvangst van omgeruilde en/of retourgoederen blijkt dat deze zich niet meer in originele staat bevinden dan worden deze ofwel afgewaardeerd met een door JOCO vast te stellen percentage, danwel ter beschikking worden gesteld aan wederpartij om te worden opgehaald. Zulks altijd in overleg, naar redelijkheid en billijkheid.
 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  a. De door JOCO geleverde zaken blijven eigendom van JOCO tot het moment van volledige betaling door wederpartij van al hetgeen hij aan JOCO uit hoofde van de aan de levering, en daarbij behorende diensten ten grondslag liggende, tussen JOCO en de wederpartij afgesloten overeenkomst(en) en/of deze Voorwaarden, met inbegrip van alle vorderingen van JOCO wegens het tekortschieten door de wederpartij (inclusief rente, kosten en boeten) ten aanzien van zodanige overeenkomst(en).
  b. Ingeval de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt bijvoorbeeld niet of onvolledige betaling door de afnemer van een door JOCO opeisbaar verschuldigd bedrag en/of surseance van betaling, faillissement en/of liquidatie van (één of meer bedrijven van) de afnemer is aangevraagd en/of in geval van zijn overlijden, heeft JOCO het recht, zonder in tussenkomst de order te annuleren en het geleverde dat niet of niet geheel is betaald, als haar eigendom terug te vorderen; onverminderd het recht van JOCO op vergoeding ter zake van verlies en/of schade. In het genoemde geval is iedere vordering die JOCO heeft op de wederpartij ineens en dadelijk opeisbaar. Het is de wederpartij toegestaan de door JOCO geleverde goederen binnen haar normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken. Het is de wederpartij niet toegestaan de door JOCO geleverde goederen in pand te geven.
  c. Wederpartij is verplicht JOCO ter stond op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op goederen waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.
 2. AANSPRAKELIJKHEID
  a. Met in achtneming van het overigens in dit artikel bepaalde is de aansprakelijkheid van JOCO uitdrukkelijk beperkt tot het in artikel 05 ten aanzien van beschadigingen bepaalde, zodat JOCO in verband met door haar geleverde goederen nimmer aansprakelijk is voor enige (verdere) schade, gevolgschade daaronder begrepen, en JOCO niet is gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voorvloeiend uit aanspraken van derden jegens de koper of welke andere schade ook.
  b. Iedere aansprakelijkheid van JOCO voor schaden van welke aard dan ook, vervalt: Bij onjuiste toepassing, of montage van de geleverde zaken; Bij het niet in acht nemen van de gebruiks-,of installatievoorschriften; Indien de afnemer zelf reparaties of wijzigingen in of reparatie aan het geleverde goed verricht of door derden heeft laten uitvoeren; Indien het geleverde goed op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
  c. Wederpartij vrijwaart JOCO terzake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade die verband houdt met door JOCO aan de wederpartij geleverde goederen, tenzij de schade een gevolg is van opzet/grove schuld van JOCO en/of door haar ingeschakelde derden.
  d. Door JOCO aan wederpartij gegeven adviezen worden naar best vermogen gegeven. JOCO is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit gebruikmaking door wederpartij van zodanig advies. Wederpartij is gehouden JOCO te vrijwaren terzake van eventuele door de derden geleden schade als gevolg van de in het vorige lid genoemde adviezen.
 3. GARANTIE
  a. Op door JOCO geleverde producten is in beginsel de standaard gehanteerde fabrieksgarantie van toepassing, waar nodig als vangnetregeling aangevuld met een leveranciersgarantie door JOCO. Geboden garanties betreffen dus (al dan niet samenstel van) fabrieksgarantie en leveranciersgarantie. (Hierna te noemen productgarantie)
  b. De fabrieksgarantie prevaleert ten alle tijde boven geboden leveranciersgarantie, hetgeen inhoud dat bij mogelijke garantieaanspraken JOCO optreedt als bemiddelaar tussen fabrikant en wederpartij, JOCO aanvaard geen aansprakelijkheid ten aanzien van de uiteindelijke afhandeling/resultaten van aanspraken op de productgarantie door de betreffende fabrikant. Pas wanneer een garantieaanspraak buiten de termijn van fabrieksgarantie wordt gedaan, doch binnen de termijn voor productgarantie, kan er een aanspraak worden gemaakt op leveranciersgarantie door JOCO.
  c. Wanneer er sprake is van aanspraak op leveranciersgarantie gelden dezelfde beoordelingsrichtlijnen als de fabrikant zou hanteren wanneer de aanspraak binnen de termijn van fabrieksgarantie zou zijn gedaan. Zulks naar redelijkheid en billijkheid.
  d. Van de in voorgaande artikelen genoemde productgarantie is enkel sprake indien aan de voorwaarden van de fabrikant is voldaan inzake het in aanmerking komen van productgarantie, waaronder maar niet beperkt tot; het naleven van installatievoorschriften, geldende normeringen, eisen en gebruiken van goed vakmanschap, beproeving, registratie van de beproeving conform voorschrift van de betreffende fabrikant.
  e. Om in aanmerking te komen voor productgarantie met gevolgschadeverzekering dient, op last van de verzekeraar van de buisfabrikant, een succesvolle drukproef met water of water-glycol mengsel te zijn uitgevoerd voordat (onderdelen van) de installatie aan het zicht worden onttrokken. Deze drukproef dient volgens het Registratie- en druktestrapport van de systeembuizen te geschieden, deze is bijgevoegd bij iedere door JOCO geleverde verdeler. Dit rapport is tevens te downloaden via de website en QR-code op iedere kleinste buisverpakking. Een volledig ingevulde kopie hiervan dient binnen 90 dagen na installatie in ons bezit te zijn.
  f. Met uitzondering van de hierboven genoemde productgarantie met gevolgschadeverzekering geldt dat de garantie zich beperkt tot het herleveren van vervangende producten. In het geval van samengestelde producten behouden wij ons het recht voor om slechts (vermoedelijk-) defecte componenten te herleveren.
  g. Alle overige kosten als maar niet beperkt tot schade-, derving-, reparatie- en begeleidingskosten zijn uitgesloten van garantie.
  h. Indien de onder garantie vallende componenten niet meer leverbaar zijn wordt er in onderling overleg gekozen voor alternatieve producten/onderdelen en voor zover dit onmogelijk is (gedeeltelijke-) crediteren van de geleverde producten/componenten. Zulks naar redelijkheid en billijkheid.
  i. De garantietermijn start op het moment van facturering van het onderdeel/product.
  j. In het geval van herlevering van nieuwe componenten geldt dat de originele garantietermijn van toepassing blijft. In beginsel kan er na verstrijken van de originele garantietermijn geen aanspraak worden gemaakt op garantie van onder garantie geleverde vervangende onderdelen.
  k. Voor door JOCO geleverde producten gelden de volgende garantietermijnen; Algemeen, van toepassing op alle door JOCO geleverde producten (vangnet) voor een periode van 2 jaar; Verdelers 5 jaar, met uitzondering van bewegende onderdelen zoals afsluiters, pompen, debietmeters; Regelsystemen 5 jaar, met uitzondering van bewegende onderdelen zoals motoren, aandrijvingen; Easyflex systeembuizen 10 jaar, met uitzondering van koppelingen en appendages
 4. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN & TOEPASSELIJK RECHT
  a. JOCO is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. JOCO zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hen de wijziging is meegedeeld.
  b. Op het moment dat deze Voorwaarden wijzigen nadat er een overeenkomst tot stand is gekomen tussen wederpartij en JOCO gelden voor die overeenkomst de Voorwaarden zoals deze waren op het moment van totstandkoming van de overeenkomst. Voor daarna volgende overeenkomsten gelden uiteraard wel de laatste versie van deze Voorwaarden.
  c. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  d. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

II. Uitbesteding van montagewerkzaamheden

 1. ALGEMEEN
  a. Montage wordt uitgevoerd door een vaste montagepartner van JOCO. (Uitbesteding)
  b. Het betreft enkel montage van door JOCO geleverde goederen.
  c. Leidingen worden maximaal om de 60cm bevestigd. Uitgangspunt is een systeem zonder weggewerkte perskoppelingen in de vloer, tenzij er beschadigingen / wijzigingen optreden in het werk.
  d. De montageprijs betreft een vaste prijs, inclusief reiskosten.
  e. Planning in overleg, bindend overeen te komen bij aanvaarding. Indien de uitvoeringsdatum na vaststelling moet veranderen wordt het werk opnieuw ingepland. (Schuiven met dagen is niet zondermeer mogelijk)
  f. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tijdens normale daguren.
  g. Montage wordt met 21% BTW gefactureerd. De BTW-verleggingsregeling regeling alsmede G-rekening is niet van toepassing. (JOCO heeft geen personeel)
 2. EISEN AAN HET WERKVLAK, VOOR AANVANG MONTAGE
  a. Onderstaande zaken dienen (voor zover van toepassing) in orde te zijn voor aanvang van de montagewerkzaamheden. Indien dit niet het geval blijkt behoudt JOCO zich het recht voor de montage op te schorten, waarbij de verlies- c.q. wachturen en reiskosten aan wederpartij in rekening zullen worden gebracht.
  b. Het op het werk aanwezige klim- en steigermateriaal om de werkplek te kunnen bereiken dient te voldoen aan Arbowet, in geval van werkzaamheden op een etage dient wederpartij zorg te dragen voor transport/transportmiddelen van de materialen naar de betreffende bouwlaag.
  c. Het werkvlak is vorstvrij, wind- en waterdicht, en vrij van afval en/of bouwmaterialen, veegschoon opgeleverd. (Bouwkundig “dicht”, of bijvoorbeeld middels doorwerk-tent)
  d. In het werkvlak is voldoende (evt. tijdelijke) verlichting en verwarming aanwezig. (Wintermaanden)
  e. Het werkvlak is vrij van stempels, steigerwerk etc. en er zijn geen andere personen aan het werk in het werkvlak.
  f. Het werkvlak dient vlak te zijn zodat de leidingdrager overal goed aansluit met de ondergrond
  g. (Evt. tijdelijke) Voorziening(en) waaraan de verdeler(s) kunnen worden bevestigd zijn aanwezig.
  h. De benodigde sparingen zijn gemaakt/geboord, boorwerk is altijd exclusief.
  i. Waar de vloerverwarming moet worden uitgespaard of later te plaatsen binnenwanden (bijv. putten, goten, aanrecht etc.) is dit (ook al is dit aangegeven op het legplan) duidelijk op de vloer aangegeven. In het geval een systeem op folie en/of isolatie dienen sparingen en binnenwanden gelijktijdig met de montage te worden uitgemeten en gemarkeerd op deze laag. In verband met verantwoording voor de maatvoering dient dit ten alle tijde door derden te geschieden.
  j. Bij trapgaten, later te plaatsen gevels etc. dient een randbalk aanwezig te zijn waar zowel de randstrook als leidingdrager tegenaan kan worden gewerkt, wanden zijn zodanig (vlak en stofvrij) afgewerkt zodat hier een randstook tegenaan geplakt kan worden.
  k. Indien een afvalcontainer ter beschikking wordt gesteld zal het rest- en verpakkingsafval daarin worden gedeponeerd, zo niet zal het afval bij elkaar worden gezet en achtergelaten op de werkplek.
 3. UITSLUITINGEN
  a. De montage beperkt zich tot door JOCO geleverde componenten. De werkzaamheden beperken zich tot hetgeen omschreven in de aanbieding.
  b. Met inachtneming van de hierboven genoemde eisen aan het werkvlak zijn de volgende zaken tevens expliciet exclusief; Primair aansluiten van de verdelers; Het wegsnijden van randstroken na gereedkomen van de afwerkvloer; Afpersen en bijbehorende rapportage t.b.v. productgarantie, zie “DICHTHEIDSCONTROLE”; Vullen, spoelen ,ontluchten en op druk zetten anders dan de indicatieve dichtheidscontrole; Waterzijdig inregelen; Aansluiten c.q. in bedrijfstellen van regelapparatuur / naregelingen
 4. COÖRDINATIE LEIDINGWERK DERDEN
  a. In beginsel dient het werkvlak leeg te zijn zonder overig leidingwerk. In sommige gevallen is het onvermijdelijk om bepaald leidingwerk te combineren in de dekvloer, dit is alleen mogelijk indien dit door wederpartij vroegtijdig en duidelijk vooraf is gecommuniceerd en afgestemd met de werkvolgorde, leidingloop en dekking op de buizen. Hierbij geldt; Tenzij vooraf door wederpartij aangegeven wordt geen rekening gehouden met koude zones t.b.v. legionella; Indien elektra/water/verwarming/afvoer/ventilatie leidingen in de dekvloer dienen te worden aangebracht geldt dat dit altijd NA het aanbrengen van de vloerverwarming geschiedt; Met inachtneming van de minimale leidingdekking mag ander leidingwerk over de vloerverwarming worden aangebracht zolang er passende beschermingsmaatregelen worden genomen om beschadigingen aan het leidingingregister en leidingdrager te voorkomen; De benodigde vrije ruimte langs te kanten dient vooraf te worden afgestemd en ingepast in het legplan van de vloerverwarming.
 5. DICHTHEIDSCONTROLE
  a. Zodra de montage van het leidingregister is voltooid zal er een indicatieve dichtheidscontrole plaatsvinden. In de wintermaanden wordt de verdeler met aangesloten secundair leidingregister met lucht op druk gezet. In de zomermaanden wordt dit met water gedaan. (Alleen indien er binnen 20mtr, op dezelfde bouwlaag) van de verdeler een wateraansluiting aanwezig is met voldoende waterdruk. Het montagebedrijf zet de installatie op een druk van c.a. 3 bar.
  b. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor een beproeven (afpersen) van de installatie.
  c. Om in aanmerking te komen voor verzekerde productgarantie met gevolgschadedekking dient wederpartij deze volledig ingevuld naar ons retour te zenden conform het overige gestelde ten aanzien van garantie in deze Voorwaarden. In verband met de tijdsduur alsmede tijdstippen wanneer deze proeven en controle hierop plaats dienen te vinden kunnen wij deze niet voor u verzorgen.
 6. OVERDRACHT
  a. Zodra de indicatieve dichtheidscontrole heeft plaats gevonden en het systeem visueel is gecontroleerd op beschadigingen worden eventueel benodigde reparaties/correcties uitgevoerd. Hierbij wordt een kwaliteitsformulier ingevuld van het montagebedrijf, welke wordt ondertekend door de monteur van het montagebedrijf. Er dient iemand aanwezig te zijn van (of aangewezen door-) wederpartij waaraan de installatie op dat moment wordt overgedragen.
  b. Indien er op dat moment niemand van (of aangewezen door-) wederpartij aanwezig is treedt de overdracht van de installatie stilzwijgend in na gereedkomen van de (deel-)werkzaamheden.
  c. Reparaties, beproevingen en wijzigingen die na de overdracht aan het licht komen / c.q. uitgevoerd moeten worden zijn rekening- en risico van wederpartij, en dienen door wederpartij danwel onder haar regie te worden uitgevoerd door derden. Het montagebedrijf komt niet terug voor het verrichten van reparaties na overdracht.

III. Aanvulling montagewerkzaamheden bij in het werk gestorte betonvloeren

 1. ACCEPTATIE OPDRACHT / AANVAARDING WERKVLAK
  a. De montageopdracht wordt enkel aanvaard indien er tenminste is voldaan deze Voorwaarden. Indien niet aan deze Voorwaarden is/wordt voldaan behoudt JOCO zich het recht voor de opdracht (ook in/tijdens uitvoeringstraject) te annuleren.
 2. DEMARCATIE
  a. Isolatie(s), folie(s), randisolatie(s) en staalnetten dienen voor aanvang van de montagewerken gereed gemonteerd te zijn.
  b. De verdelers worden vantevoren geleverd en dienen voortijdig door wederpartij (of in diens beheer) te zijn gemonteerd aan een stevige constructie, en wel zodanig dat de leidingen rechtstandig in het werkvlak uit kunnen komen in verband met het spanningsvrij kunnen afmonteren van de leidingen op de verdeler.
 3. EISEN AAN DE WAPENING
  a. Montage van het leidingwerk geschiedt ten alle tijde op het ondernet of speciaal daarvoor aangebracht bevestigingsnet.
  b. Het ondernet dient qua maaswijdte zijn afgestemd op de verlegafstand.
  c. Indien het ondernet een draaddikte heeft van meer dan 4mm, dient deze op afstandhouders te zijn geplaatst.
  d. Het ondernet dient zodanig te zijn aangebracht dat de wapeningsstaven netjes op elkaar aansluiten.
 4. EISEN AAN HET VLECHTWERK
  a. Het ondernet en eventuele aanhangende constructie/wapeningsonderdelen dienen waar leidingen komen te lopen machinaal te zijn afgevlochten, of in ieder geval zodanig dat er zich geen scherpe punten bevinden in het werkvlak. In geval van traditioneel afvlechten, waarbij scherpe punten (zijn) ontstaan, zal de montage zonder meer gestaakt worden vanwege onacceptabel verhoogd risico op leidinglekkages.
  b. Dit houdt in dat wapening/vlechtwerk door derden machinaal dient te worden afgevlochten voor of na montage vloerverwarming, en dat met de hand afvlechten alleen toegestaan NA MONTAGE VLOERVERWARMING
 5. UITVOERING & WERKVOLGORDE
  a. Er wordt een maximale bevestigingsafstand van 60cm gehanteerd.
  b. Afhankelijk van het legpatroon en hoe de wapening erbij ligt zal het montagebedrijf in het werk bepalen de leidingen ofwel op de draad – dan wel midden tussen de draden van de netten te bevestigen.
  c. Er mag pas worden aangevangen met volgende werkgangen ( zoals het aanbrengen van supports en bovenbewapening ) nadat het betreffende deel van de installatie door het montagebedrijf is overgedragen aan de wederpartij.

IV. Aanvulling montagewerkzaamheden zonder bescherming tegen weersinvloeden

 1. VERWERKINGSCONDITIES EASYFLEX BUIZEN
  a. Vanuit het oogpunt van verwerkbaarheid zijn er vrijwel geen beperkingen te noemen. Easyflex systeembuizen zijn vervaardigd uit PERT type 0 kunststof en is blijvend flexibel, ook bij lagere temperaturen.
  b. Door de buisfabrikant worden de volgende grenswaarden aangegeven met inachtneming van een veilige marge; De buis is probleemloos te verwerken bij omgevingstemperaturen zo laag als (minus) -5 graden Celsius; Eenmaal aangebracht is de buis in de open lucht bestand tot omgevingstemperaturen zo laag als -20 graden Celsius.
  c. Deze grenswaarden hebben enkel betrekking op het kunststof zelf, uiteraard dient er zodra de buizen met medium zijn gevuld ten alle tijde te worden voorkomen dat bevriezing van het medium op kan treden. Beschadigingen door bevriezing van het medium in de buizen vallen buiten de fabrieksgarantie. De overig gestelde voorwaarden om in aanmerking te komen voor garantie zijn/blijven van kracht.
 2. OMSTANDIGHEDEN
  a. Werken tijdens neerslag / hoge relatieve vochtigheid; Leidingen worden met elektronische apparatuur (vlechtapparaten) vastgezet aan de wapening. Deze apparatuur is ongeschikt om mee te werken in de regen, hagel en sneeuw; Ook mag de apparatuur niet in contact komen met vocht. Indien er dusdanig veel neerslag in het werkvlak is gevallen dat de vlechtmachines in contact kunnen komen met vocht zullen werkzaamheden onherroepelijk worden opgeschort; Maximale toelaatbare luchtvochtigheid omgevingslucht bedraagt 80%. (fabrieksopgave vlechtmachines)
  b. Werken bij lage temperaturen; Voor gevoelstemperaturen zoals hierna bedoeld gebruikt JOCO de definitie welke hiervoor door het KNMI wordt gebruikt. Ten tijde van het opstellen van deze voorwaarden te vinden op de website van het KNMI; https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/gevoelstemperatuur-windchill; Bij gevoelstemperaturen lager dan (minus) -5 graden Celsius wordt niet gewerkt. Indien er redelijkerwijs aan kan worden genomen dat de gevoelstemperatuur gedurende meer dan de helft van de werkdag beneden deze grenswaarde zal zijn wordt de gehele werkdag als “verloren tijd” beschouwd en zullen er geen werkzaamheden plaatsvinden; Uitgangspunt voor deze grenswaarde is de waarneming van de KNMI, met als uitgangspunt het dichtstbijzijnde representatieve weerstation ten opzichte van het werkadres, ten tijde van het opstellen van deze voorwaarden te vinden op de website van het KNMI; https://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/waarnemingen; Vanwege de Lithium-Ion batterijen in de machines mag er niet worden gewerkt bij absolute luchttemperatuur beneden 5 graden Celsius.
  c. Vorst/gladheid; Indien de ondergrond (bijvoorbeeld wapeningsnetten) glad is/zijn geworden door vorst zullen werkzaamheden worden opgeschort
 3. OPSCHORTING/PLANNING/VERLOREN TIJD
  a. Dit houdt dus expliciet in dat er niet doorgewerkt kan worden tijdens zowel gladheid, neerslag, gevoelstemperaturen beneden -5 graden Celsius, absolute temperaturen beneden 5 graden Celsius alsmede wanneer er overlast is van neerslag nadat deze is gevallen. (Sneeuw, hagel, water, zie artikel 22) Dit houdt in dat de werkzaamheden dan zullen worden opgeschort.
  b. Opschorting van het werk houdt in dat de overeengekomen einddatum van het (deel-) werk doorschuift. Er wordt niet overgewerkt om verloren tijd in te halen. Er wordt ook niet met dubbele bezetting gewerkt om verloren tijd in te halen.
  c. De hiermee “verloren uren” zullen als wachturen worden doorberekend tegen een uurtarief van EUR 35,- per persoon, tot een maximum van EUR 280,- per persoon per dag.

V. Aanvulling freeswerkzaamheden

 1. EISEN AAN HET WERKVLAK, VOOR AANVANG MONTAGE
  a. Hierna genoemde artikelen dienen (voor zover van toepassing) te zijn nageleefd voor aanvang van de freeswerkzaamheden. Indien dit niet het geval blijkt behoudt JOCO zich het recht voor de uitvoering op te schorten, waarbij de verlies- c.q. wachturen en reiskosten in rekening zullen worden gebracht;
  b. Vanwege de stroomvoorziening en stofafzuiging dient het freesbedrijf de bedrijfswagen direct voor het werkadres te kunnen parkeren, indien er sprake is van een situatie waar dat alleen mogelijk is met behulp van een parkeerontheffing dan dient deze vooraf door wederpartij te zijn geregeld.
  c. Het werkvlak dient tenminste glooiend vlak te zijn zodat de freesmachine goed door kan lopen over de ondergrond, eventueel vooraf egaliseren/afschuren door derden.
  d. Wederpartij en/of haar opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het beschermen van kwetsbare interieur- c.q. andere (bouw-)onderdelen.
  e. Wederpartij dient voor aanvang van de werkzaamheden te controleren of zich leidingwerk in de vloer bevindt, eventuele aanwezige water- gas, en elektraleidingen dienen voor aanvang van de werkzaamheden buiten werking te kunnen worden gesteld.
  f. Eventueel boorwerk t.b.v. de vloerverwarming kan direct door het freesbedrijf worden uitgevoerd, dit dient echter vooraf te worden afgestemd i.v.m. planning/gereedschap
 2. TIJDENS DE UITVOERING
  a. Als basis wordt zoveel mogelijk het legplan aangehouden, afhankelijk van de situatie kan hier door het freesbedrijf van af worden geweken.
  b. De genoemde verlegafstand is indicatief, bij freeswerk kunnen er altijd kleine afwijkingen ontstaan in de werkelijke verlegafstand.
  c. Normaal gesproken wordt er tot c.a. 20mm diep gefreesd, de leidingen worden NIET vastgezet in de sleuven.
  d. Indien er leidingen worden geraakt tijdens het frezen zijn zowel de uitvoering als bijbehorende kosten voor reparatie, afkoppeling, schade- en gevolgschade voor rekening en risico van de wederpartij en/of haar opdrachtgever.
  e. Het vullen en egaliseren van sleuven is exclusief, om opdrijving van het leidingregister tegen te gaan adviseren wij het egaliseren in twee etappen te doen, e. e. a. ter beoordeling van de uitvoerende partij.
 3. FREESAFVAL:
  a. In geval van een zandcement dekvloer wordt het freesafval in zakken achtergelaten op de werkplek, afvoeren van freesafval van de bouw is altijd exclusief.
  b. De container voor het freesafval dient zich binnen 25mtr van de werkplek te bevinden, zo niet dient u zelf te zorgen dat het freesafval in de container wordt gedeponeerd.
  c. In geval van een betonvloer dient er een afvalcontainer aanwezig te zijn waarin het slib kan worden gedeponeerd.